Информации од јавен карактер

Податоци за имателот на информации:
 Средно  Општинско Економско училиште  „Јане Сандански“ Битола,

адреса  улица „Булевар 1-ви Мај“ број 59 Битола,

email soeu-janesandanski-bitola@schools.mk

Податоци за службеното лице определено за посредување со информации кај имателите на информации;

 Тони Милевски – работно место/секретар,
Телефон: 047 238 133
email: soeu-janesandanski-bitola@schools.mk 

Листата на информации од јавен карактер, кои ги создал и со кои располага Средното општинско економско  училиште „Јане Сандански“ Битола во остварувањето на своите надлежности утврдени со закон.

Оваа листа на информации од јавен карактер ги содржи следните информации и тоа:

1.    Акти на училиштето – Статут, Правилници, Упатства, Кодекси за однесување, Протоколи, Процедури, Деловодник за работа на Училишниот одбор на училиштето,
2.      Годишна програма и Полугодишни и Годишни извештаи за работа на училиштето,
3.      Развојни програми и извештаи од самоевалуација на училиштето,
4.      Наставни планови,
5.      Финансиски план,
6.      Јавни набавки,
7.      Состојбата на објектот,
8.      Бројна состојба на наставен и административен и технички кадар,
9.      Бројна состојба на ученици,
10.  Посета на обуки, семинари, проекти
11.  Известувања, соопштенија, распореди и други информации во врска со наставата,
12.  Известувања, барања, информации и други дописи кои не спаѓаат во класифицирани податоци,
13.  Други информации кои произлегуваат од работата на СОЕУ  „Јане Сандански“ Битола.