СЛУЖБА

Педагошко – психолошка служба

Анета Ристевска – педагог

Марија Јанкуловска – психолог

Административна служба

Анита Стаменковска – сметководител

Лиле Питовска – благајник

Тони Милевски – секретар

Технички кадар

Владо Петровски – хаус мајстор

Димче Силјановски – хигиеничар

Татјана Питошка – хигиеничар

Сузана Ристевска – хигиеничар

Виолета Степановска – хигиеничар

Александра Тодоровска – хигиеничар