ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

В.Д. ДИРЕКТОР

Биљана Јанкуловска

УПРАВЕН ОДБОР

Билјана Кочовска – претседател на УО
Снежана Крајчевска – Плушковска – професор
Наташа Жоглева – професор

Елена Николовска – професор
Нела Неделковска – член на УО

Даниела Талевска – член на УО
Наташа Несторовска – член на УО

Никола Јовковски – член на УО

Драган Тодорчевски – член на УО

Владимир Трајковски – член на УО

Снежана Петковска – член на УО