ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

ДИРЕКТОР

Александар Цветкоски

УПРАВЕН ОДБОР

Николче Шулевски – претседател на УО
Снежана Крајчевска – Плушковска – професор
Билјана Кочовска – професор
Наташа Жоглева – професор
Нела Неделковска – член на УО

Даниела Талевска – член на УО
Наташа Несторовска – член на УО

Никола Јовковски – член на УО

Драган Тодорчевски – член на УО

Златко Стојковски – член на УО

Снежана Петковска – член на УО