НАСТАВЕН КАДАР

Нашите професори се високо квалификувани професионалци кои се посветени на обезбедување на најдоброто можно образование за своите ученици. Тие имаат длабоко разбирање на нивната тема и се експерти во својата област. Тие користат различни наставни техники за да ги ангажираат и мотивираат учениците и се посветени на создавање позитивна средина за учење. Нашите професори постојано учат и се развиваат за да се осигураат дека остануваат во тек со најновите случувања во нивната предметна област. Тие се страсни за својата работа и се гордеат што им помагаат на своите студенти да успеат.

Анета Петровска

Внатрешна трговија, Статистика
anetapetrovska2020@gmail.com

Ленче Салевска

Економија
jole59js@yahoo.com

Јован Налбанти

Маркетинг
janina1962@live.com

Весна Василевска

Финансиско сметководство
ecibt55@yahoo.com

Жанета Крстевска

Основи на сметководство
krstevska.zaneta@yahoo.com

Билјана Кочовска

Претприемништво и бизнис
kocovskab@yahoo.com

Весна Ќебаковска

Математика за економисти
vesna_keb@yahoo.com

Татјана Василевска

Трговско право
t.vasilevska@yahoo.com

Наташа Жоглева

Банкарско работење
natasazogleva@yahoo.com

Соња Карапашовска

Лични финансии
sonjakarapasov@yahoo.com

Александар Стојановски

Финансиско работење
astojanovski4@gmail.com

Дејан Стојков

Право и Државно Уредување
dejanstojkov575@gmail.com

Целе Јолевски

Надворешна Трговија
cele.jolevski@gmail.com

Ана Костовска

Економска географија
anakostovska93@yahoo.com

Мирјана Лозановска

Бизнис и претприемништво
m.lozanovska@yahoo.com

Вероника Анастасовска

Канцелариско-административно работење
veronikaana2022@gmail.com

Јасминка Прелевиќ

Македонски јазик и литература
jprelevik@yahoo.com

Лидија Анастасовска

Македонски јазик и литература
lidija.srbinovska@gmail.com

Христина Зариевска

Македонски јазик и литература
h.najdovska1@gmail.com

Снежана Крајчевска Плушковска

Англиски јазик
skrajcevska@yahoo.com

Маргарита Спировска

Англиски Јазик
margaritailievska@gmail.com

Ирена Пејчиновска

Математика,Информатика
ipejcinovska@yahoo.com

Димитар Трајков

Спорт и Спортски активности
dimitrija.73@hotmail.com

Александар Цветкоски

Деловна комуникација
alekscvet@yahoo.com

Емилија Кирјаковска

Историја
emilijamarkoska@hotmail.com

Елена Николовска

Француски јазик
nikolovska_e@yahoo.com

Александра Стојановска

Ликовна уметност
caca.stojkovska@hotmail.com

Марија Јанкуловска

Психологија
marija_gicevska@yahoo.com

Александар Марковски

Спорт и спортски активности
alekomarkovski@gmail.com

Дијана Ивановска

Математика
dijanaivanovska@gmail.com

Михаил Наумовски

Математика
naumovskimgf@outlook.com

Елизабета Каровска

Географија
elizabetakarovska1@gmail.com

Никола Котевски

Музичка култура
cakmakbt@hotmail.com

Љупчо Мојсовски

Логика
ljupcomojsovski@yahoo.com

Александра Ристевска

Граѓанско образование
aleksandra.ristevska1987@gmail.com

Марија Стојановска

Германски јазик
marijastojanovskaa@outlook.com