МЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Младинска Организација

Младинската Организација (МО) е ученичка организација составена од ученици во средното економско училиште „Јане Сандански“ во Битола и која се залага гласот на учениците да биде слушнат.

Младинската организација е составена од Собрание и Совет на МО.

Собранието е составено од 32 членови кои се претседатели и заменици претседатели на класови од прва до четврта година. Членовите на собранието се избрани од Собранието.

Главните цели на МО се:

Зголемување на учеството на учениците во активностите на училиштето

Зголемување на учеството на учениците во донесувањето на одлуките на училиштето за прашањата кои ги засегаат нив

Промовирање и поттикнување на ученичкиот активизам

Нудење на вон-наставни активности