Почетна 2

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Првата учебна година на Училиштето се смета 1922/23 год. кога започна да работи како двокласно трговско училиште. Лоцирано беше во првата зграда на денешното  Основно…

НАСТАВА

Според наставниот план од економско правна и трговска струка за образовен профил економски техничар во нашето училиште се изучуваат програмски…

НАСТАВЕН КАДАР

Нашите професори се високо квалификувани професионалци кои се посветени на обезбедување на најдоброто можно образование за своите ученици… 

НАША МИСИЈА

Ученикот е центар на сите наши заложби и ангажирања. Посветени сме на младиот човек со желба од него да се создаде корисен граѓанин кој ќе ги знае своите права и одговорности.