УЧЕНИЦИ

Статус на ученик во училиштето се стекнува со запишување во уписните рокови одредени од Министерството за образовани и наука за учебната 2013/2014 година.

Во училиштето се образуваат ученици со профил: економска техничар  во рамките на економско-правна трговска струка.

Запишувањето на учениците е според критериумите дадени во Конкурсот објавен од Министерството за образование и наука и критериумите донесени од Наставничкиот совет на училиштето (за минимум бодови за четиригодишно образование за економски техничар минимум 60 бодови,. Карактеристични предмети за струката се : Македонски јазик, математика, историја и англиски јазик.

 

Преглед на ученици по години:

 

I година

 

 

II година

 

III година

IV година

ВКУПНО  I-IV

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

ученици

паралелки

 

 

131

4

111

4

131

4

128

4

501

16