ПРОЕКТИ

Проекти во кои е вклучено училиштето

 

ПРОЕКТ

Краток преглед на целите и планираните активности

Временска рамка

JES мрежа – младинска мрежа за стекнување на вештини за вработување - USAID

-Личен развој

-Соодветно однесување на работно место

- Комуникациски вештини

- Тимска работа и лидерство

- Вештини за барање работа

-Заштита на работно место

- Финансиски вештини

-Претприемништво

- Кариерно планирање

Во текот на цела учебна

Интеграција на еколошката едукација во
македонскиот образовен систем

- Развивање на еколошката свест кај младите

-  Развивање на љубов кон природата

-  Чување и заштита на растителниот и животинскиот свет

-  Стекнување навики за економично однесување кон природните богатства

 

 

 

Во текот на цела учебна година

Јакнење на професионалната компетенција на
стручните соработници во советување на деца и родители

- Обуки за стручни соработници

-          Средби и соработка со Активот на стручни соработници во општината

-          Соработка со секторот за образование на општината

-          Советување на родители

Во текот на целата учебна година

ЕМИС

-          Стратешки пристап во управување со едукативните процеси

-          Зголемување на евикасноста на образовниот просец

-          Управување со училиштата и училишни ресурси

-          Управување со наставен и неннаставен кадар

-          Лоцирање на проблеми и недоследности

-          Финасиски менаџмент во училиштата

-          Анализи и трендови на едукативните процеси

-             Навремена информација

Во текот на целата учебна година

Активно вклучување на учениците Роми во вон наставните активности

-          Соработка на учениците со менторите кои се назначени

-          Поттикнување и мотивација за работа во различни секции, активности

Во текот на целата учебна година

Намалување на насилството и зголемување на безбедноста на Средните училишта

-          Одржување работилници, обуки и дебати за развивање на свеста кај учениците

-          Поставување камери во училиштето и училишниот двор

-          Професионлано обезбедување во двете смени

Изработка на планови, протоколи и акциони планови за регирање при насилство во училиштето

 

Во текот на целата учебна година

Младинска организација

-          учење преку делување и размена на искуства

-          Стекнување вештини

-          - Развој на личноста на ученикот

Во текот на целата година

Реализиација на Условен Паричен Трансфер

-          идентификација на ученици кои ќе бидат вклучени

-          следење на редовноста во наставата

-          соработка со ЦСР

Во текот на целата година

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

-          формирање на тим

-          развивање на граѓанска свест кај учениците , негување на национален и културен идентитет во духот на почитување на луѓето без разлика на социјалната, културната, родовата и верска припадност

Во текот на целата година

ПРОЕКТ

Краток преглед на целите и планираните активности

Временска рамка