ПРОЕКТИ

Проекти во кои е вклучено училиштето

Училиштето СОЕУ Јане Сандански Битола од 01.09.2019 година е вклучено во Erazmus+ програмата со два поединечни проекти

1. КА229 е проект за Gender Equality и Digital Citizenship којшто ќе биде реализиран во текот на две години односно ќе трае до 2021 година. Првата мобилност ќе биде реализирана во Isparta - Турција во периодот 25-29 ноeмври 2019 година кадешто ќе бидат вклучени 4 ученици и 2-ца наставници. Во овај проект се вклучени земјите: Р.С.Македонија, Турција, Романија, Италија и Бугарија. Проектот се однесува на половата еднаквост и дигитално општество. Целта е да се согледаат различностите меѓу државите за половата еднаквост и да се развијат дигитални вештини . Опфатена е полова еднаквост во училиштето, градот Битола и Република Северна Македонија.

 2.Cultural Heritage and Ict е проект којшто ќе биде реализиран во текот на две години односно ќе трае до 2021 година. Во овај проект се вклучени следните држави: Романија, Турција, Р.С.Македонија и Литванија и Португалија. Целта на овај проект е планирање и креирање на интерактивни мапи од европското културно наследство. Откривање на нови информатички технологии и алатки за подобрување на дигиталните вештини.Првата активност ќе се реализира од 25-29 ноември 2019 година во Анкара –Турција, кадешто ќе бидат вклучени 4 –ци наставници. 

 

 

Gender Equality, Digital Citizenship
Прва Мобилност – Isparta, Turkye

Првата мобилност во започна со церемонијално отварање и мразокршачки активност за запознавање на учесниците во проектот. Потоа следеа  презентации за претставување на партнерите училишта од : Романија, Турција, Италија, Бугарија и Република Северна Македонија

 

 

 

Презентации за Што е полова еднаквост, каква е состојбата со пововата еднаквост во нашата земја, град, училиште. Традиционални венчавки и обичаи за новородени деца.Рзгледување на градот.

 

 

Учениците учествуваат во првата работилница во која подготвуваат презентации за дигитално општество во форма на видео или слајд

 

Посета на знаменитости во градот Анталија

Documentary visit to Antalya (museum , ancient places etc..)

 

Joining the 1st lesson, Hunt game  Играње на игри

 

Preparing e-magazine   Every  group will prepare  presentation or word document expressing their ideas and opinions about Erasmus+  projects , Social gender equalities and digital citizenship ,their experiences in Turkey , and one man and woman famous scientist of their own country

Подготовка на Е-магазин. Секоја група подготвува презентација или документ во кој ќе ги изразат своите ставови, идеи и мислења за Еразмус+, половата еднаквост и дигиталното општество како и презентации за еден маш и една жена од својата држава познати по своите научни трудови.

 

 

 

Заедничка вечера на сите учесници во проектот

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Краток преглед на целите и планираните активности

Временска рамка

JES мрежа – младинска мрежа за стекнување на вештини за вработување - USAID

-Личен развој

-Соодветно однесување на работно место

- Комуникациски вештини

- Тимска работа и лидерство

- Вештини за барање работа

-Заштита на работно место

- Финансиски вештини

-Претприемништво

- Кариерно планирање

Во текот на цела учебна

Интеграција на еколошката едукација во
македонскиот образовен систем

- Развивање на еколошката свест кај младите

-  Развивање на љубов кон природата

-  Чување и заштита на растителниот и животинскиот свет

-  Стекнување навики за економично однесување кон природните богатства

 

 

 

Во текот на цела учебна година

Јакнење на професионалната компетенција на
стручните соработници во советување на деца и родители

- Обуки за стручни соработници

-          Средби и соработка со Активот на стручни соработници во општината

-          Соработка со секторот за образование на општината

-          Советување на родители

Во текот на целата учебна година

ЕМИС

-          Стратешки пристап во управување со едукативните процеси

-          Зголемување на евикасноста на образовниот просец

-          Управување со училиштата и училишни ресурси

-          Управување со наставен и неннаставен кадар

-          Лоцирање на проблеми и недоследности

-          Финасиски менаџмент во училиштата

-          Анализи и трендови на едукативните процеси

-             Навремена информација

Во текот на целата учебна година

Активно вклучување на учениците Роми во вон наставните активности

-          Соработка на учениците со менторите кои се назначени

-          Поттикнување и мотивација за работа во различни секции, активности

Во текот на целата учебна година

Намалување на насилството и зголемување на безбедноста на Средните училишта

-          Одржување работилници, обуки и дебати за развивање на свеста кај учениците

-          Поставување камери во училиштето и училишниот двор

-          Професионлано обезбедување во двете смени

Изработка на планови, протоколи и акциони планови за регирање при насилство во училиштето

 

Во текот на целата учебна година

Младинска организација

-          учење преку делување и размена на искуства

-          Стекнување вештини

-          - Развој на личноста на ученикот

Во текот на целата година

Реализиација на Условен Паричен Трансфер

-          идентификација на ученици кои ќе бидат вклучени

-          следење на редовноста во наставата

-          соработка со ЦСР

Во текот на целата година

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

-          формирање на тим

-          развивање на граѓанска свест кај учениците , негување на национален и културен идентитет во духот на почитување на луѓето без разлика на социјалната, културната, родовата и верска припадност

Во текот на целата година

ПРОЕКТ

Краток преглед на целите и планираните активности

Временска рамка