НАСТАВНИЦИ

 Наставници кои предаваат во учебната 2018/2019

 

Наставник

Општообразовни предмети

1.

Јасминка Прелевиќ

Македонски јазик и литература

2.

Лидија Анастасовска

Македонски јазик и литература

3.

Маргарита Спировска

Англиски јазик

4.

Ѓорги Костовски

Англиски јазик

5.

Христина Најдовска

Македонски јазик и литература

6.

Маја Карапетровска

Математика

 

7

Ирена Пејчиновска

Информатика

Математика

8.

Емилија Кирјаковска

Историја

9.

Драгaн Апостоловски

Граѓанско образование

Социологија

10.

Александар Марковски

Спорт и спортски активности

11.

Димитар  Трајков

Спорт и спортски активности

12.

Христиjан  Талевски

Музичка култура

13.

Александра Стојкова

Ликовна уметност

14.

Елена Николовска

Француски јазик

15.

Никола Шулевски

Германски јазик

16.

Марија Стојановска

Германски јазик

17.

Александра Јошевска Дамјановски

Економска географија

18

Весна Христовска

Биологија

19

Снежана Крајчевска

Англиски јазик

 

 

 Наставник

Економски стручни предмети

1

Јован Налбанти

Маркетинг

Менаџмент

Бизнис - изборен

2

Ратка Анастасовска

Конституционо уредување

Основи на бизнисот

3

Весна  Василевска

Сметководство

Бизнис

4

Снежана Атанасовска

Основи на правото

Право изборен

5

Ленче Салевска

Економија

Основи на бизнисот

6

Анета Петровска

Деловно работење

Статистика

7

Жанета  Крстевска

Сметководство

Практична настава

8

Наташа Жоглева

Математика за економисти

 Практична настава

9

Весна Кебакоска

Практична настава

Математика за економисти

10

Татјана Васијлевска

Практична настава

Право изборен

11

Соња  Карапашовска  

Практична настава

Организација

12

Билјана Кочовска

Деловно работење

Економија изборен

Основи на бизнисот

Бизнис

13

Александар Стојановски

Деловно работење

Бизнис

Бизнис и претприемништво

Практична настава

14

Зоран Ѓуровиќ

Канц.и административно работење

Практична наства

15

Мирјана Лозановска

Бизнис и претприемништво

Бизнис – изборен

Деловна комуникација