НАСТАВА

Видови настава


Во нашето училиште се реализираат следните видови на настава.
1. Редовна - теоретска настава
2. Практична настава
3. Изборна настава
4. Консултативна настава
5. Дополнителна настава
6. Додатна настава
        
Според наставниот план од економско правна и трговска струка за образовен профил економски техничар во нашето училиште се изучуваат програмски подрачја и наставни предмети:
- Општо-образовни  предмети;
- Предмети во функција на струката;
- Заеднички предмети за струката
- Практична обука
- Изборна настава
- Задолжителни активности
- Слободни часови на училиштето