Добредојдовте на интернет страната на
Средно општинско економско училиште
„Јане Сандански“ - Битола

ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ 


Мисија на нашето училиште е да понудиме воспитно-образовни услуги коишто овозможуваат индивидуален развој на учениците и наставниците користејќи современа образовна технологија и поттикнувајќи меѓусебна доверба и почитување, да ја развиваме свеста за правата, одговорностите и за потребата од доживотно учење, да ги оспособиме младите за живот и работа преку активно вклучување во проектите за подобрување  на соработката на училиштето и локалната заедница. Нашето училиште подготвува ученици за мултикултурен и мултилингвистички свет преку сфаќања на економските и индустриските процеси со развој на претприемничкиот свет и култура.